Всичко за водата

„Подобряване на производствения капацитет на ЕНЕРГИЯ-2001 ЕООД“

Description:

„ЕНЕРГИЯ-2001“ ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.058-0003-C01- “ подобряване на производствения капацитет на „ЕНЕРГИЯ-2001“ ЕООД

Дата на стартиране: 23.12.2020

Дата на приключване: 27.07.2021

 

Стойност на бюджета в лева:

Общо: 388 325.00

Финансиране от ЕС

ЕФРР

297 068.61

Национално финансиране  

52 423.89

Общата цел на Проект „подобряване на производствения капацитет на „ЕНЕРГИЯ-2001“ ЕООД  е повишаване на производствения капацитет, конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „Енергия 2001” ЕООД“ чрез закупуване на ново производствено оборудване.

Подцели на проекта:

– Разширяване на производствения капацитет, повишаване ефективността на производствените разходи и увеличаване на оборота на предприятието.

  • Увеличаване на експортния потенциал и навлизане на нови пазари
  • Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
  • Въвеждане на нови машини

– Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие“, Специфична цел 1.2.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на съществуващите МСП“ от Стратегията.

– Повишаване на конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг–Искър“, , в това число повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП – в случая на „Енергия 2001” ЕООД